D&L Corp
jquery photo gallery

Các đơn vị trong Thư viện số

Logo

Bài trích báo - tạp chí 3439

Chứa các bài báo được trích ra từ các báo, tạp chí chuyên ngành

Logo

Danh mục ebooks: Chủ đề y sinh học 2008 - 2017 6

Chứa các tài liệu Chủ đề y sinh học 2008 - 2017

Logo

Giáo trình và Bài giảng điện tử 1757

Chứa các tài liệu là giáo trình và bài giảng điện tử sử dụng để giảng dạy và học tập trong nhà trường

Logo

Luận án, luận văn và khóa luận tốt nghiệp 499

Chứa các tài liệu là các đề tài luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên

Logo

Nghiên cứu khoa học 16

Đơn vị này chứa các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: cấp bộ, cấp cơ sở

Logo

Tài liệu tham khảo 523

Chứa các tài liệu tham khảo liên quan đến Y học và các lĩnh vực khác như: Triết học, Tâm lý học, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Khoa học ứng dụng...

Bộ sưu tập nổi bật